2019. február 18. hétfő (Böjtelő és Jégbontó hava - Télutó, az év 8. hete és 49. napja)
Aperitif

- régebbi -  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 - újabb -

Az névnek igaz mikéntje

 Eraviscum
 2008. november 30. 19:22:57

Ezen gondolatok adtak életet egy új ethosznak, melynek szüksége mindenkiben eredeztethető, ámde híján vannak vitézségnek annak megvalósításához. Midőn látá az ember, hogy sorstársai élete búnak kincsestára, gondolkodik jóvá fordításukon. De mit ténykedik a jónép? Naphosszat csak görnyedeznek létük megvalósítására. Nem tudják mi ildomos és mi komisz. Álomra hajtják orcájukat, kevéske érdemmel. Csak a tobzódás és a zúgolódás. Nem kell aggály, nem kell gyötrődés. Az erények a napok sodrásában leledzenek. A tudás nemesbíti a pszichét és fölébe kerekedik valahány oly rációnak, ami mulandóságra ítéltetett. Így hát ragadd meg e lehetőséget, s ne hezitálj ténykedni. Hallgasd passzusom egy szebb jövő hajnaláról.

Történt vala, hogy két jóravaló ivócimbora, kik katekéta univerzitás deákjaiként töltötték meg értelemmel napjaikat, sokat kutakodtak a bölcsesség mibenlétében, tanodában és korcsmákban hasonképpen. Volt ám nekik sok szesztestvérük, különböző diszciplínák művelői. Együttesen számos helyzetben csiszolták elméjük pallosát. Megéltek már megannyi kalandot, leküzdöttek már vállvetve fertálynyi emberöltőt. Szerfölött nem vetik meg mind a mai napig a mámor kriglijét, a másik nem szépségét, valamint a hazafiság becsületét. Midőn e két jóravaló ivócimbora egy alkalommal megszokott magánstúdiumukat tartotta egy kancsó csiger mellett, napvilágot látott a gondolat, hogy a spiritusz és az intellektus kéz a kézben járnak. Ennek nevezete adott, midőn a profán és a szakrális szeminárium megteremtetett. Ezen eszmélés, mint sasnak röpte, fölröppent és lecsapott az öntudat mélyére. Pár esztendővel később egyikőjük éltre hívta és betűbe foglalta a jövendő üzenetét, hogy nemesbbé tegye honunk vérségét. A bölcselkedés fényárja és az iszogatások szenvedelme összhangba hozza a halandót, nagyszerű művekben megtestesülve. A törekvés mindig arról szól, hogy e kettős szüntelen táncban álljon egymással, felváltva vezetve az eszmét a kiteljesedéséig, amely holtig sosem válhat tökéletessé. Ennek a beteljesülésnek hiánya a szüntelenül fejlődő ember ismérve, így lőn a gyarlóból magasztos. De mit ér a kettő egymás híján? Alkalmasint csenevész szikrányit se. A lumpolás gödrei önmagukban csupán a múlékony kábulat pillanataival örvendeztethetnek, míg a tudományok hajszolása üres okoskodássá válik az igaz tettek és szívből jövő szándék mellőzésével. Óvakodj azonban, mert a mértéktelen kéjfokozás felfalja a tiszta tudatot. Valld meg, hogy az ismereteid kincseskamrája is csak horizontnak babszemnyi pöttye. Menekülj a nagyravágyástól és egyéb földi hívságoktól, hogy a cél mindig az örökkévaló legyen. A hitvány matéria, az álságos kebel s halovány álglóriák nem lehetnek a vágy erőfeszítése, többre biztat ennél a fátum. Az érdemek a magányban mit sem számítanak, ám a nagyvilágban barátokkal, famíliával és hitvessel százféleképpen megtérülnek. Kerülve a tévhiteket, a tudatlanságot és az ítélkezést, a végtelen térhez közelebb jutva, hív a munkálkodás, így a tettdús élet. Fogadd meg tanácsaim, és ne odázd el a szavak hatalmát.
- fel -
© 2008-2019 FilozófusKocsma Kft. „EGY KORSÓ BÖLCSESSÉG SOSEM ÁRT MEG!”
A weboldalon található egyéni kifejezések, szövegek és képek a FilozófusKocsma Kft. tevékenységét képezik,
így azok a kiadó tulajdonában állnak, következésképpen írásbeli hozzájárulás nélkül a weboldal bármely része
materiális módon semmilyen formában nem használható fel, valamint kereskedelmi forgalomba sem hozható,
csupán önálló és értelmes gondolatok tökéletesítésére, továbbá jótétemények véghezvitelére alkalmazható.
A weboldal böngészése kapcsán kialakult fizikai, értelmi és érzelmi sérülések miatt felelősséget nem vállalunk!
Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Hirdetés  |  Kockázatok és mellékhatások